2552-06-22

..::สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์::.....ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...
การเรียนครูก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราพูดอะไรไปออกแล้ว เราต้องทำให้เด็กเห็นว่า เราทำได้จริง ไม่ใช่แค่พูดลอยๆเท่านั้น การเป็นครูที่ดีต้องมีสัจจะ เมื่อเรามีสัจจะแล้ว จะทำให้เราสามารถไปเป็นครูที่ดีแก่เด็กๆได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และเด็กๆก็จะเชื่อฟังเรา เพราะว่าเรามีสัจจะ...

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 4 : 22 มิ.ย.52


 • ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูล+การเลือกสรรข้อมูลทาง IT


 • การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล


 • ฝึกปฏบัติการ Download ข้อมูล IT


 • ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MindManager

...วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน อย่างวันนี้อาจารย์สอนให้ดาวน์โหลดโปรแกรม FreeMind , สอนวิธีแสดงความคิดเห็นใน blog แล้วก็สอนวิธีการดาวน์โหลดวิดิโอจากเว็บ mediaconverter.com และ เว็บ keepvid.com มาใส่ใน blog ซึ่งบอกตรงๆว่า เราไม่เคยรู้จักเว็บนี้มาก่อน การเรียนในวันนี้ ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้น และทำให้เรามีทักษะในการดาวน์โหลดมากขึ้น...

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 3 : 15 มิ.ย.52


 • ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio

 • สะสสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger

...วันนี้ทำให้เราได้รู้จักการสร้าง blog ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน...

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 2 : 8 มิ.ย.52

 • การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์
 • เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรทรัพยากรห้องสมุด
 • การสืบค้นข้อมูลทาง IT
 • เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
 • เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์ : Week 1: 1 มิ.ย.52


 • ปฐมนิเทศ

 • แนะนำรายวิชา

 • เตรียมความพร้อมทางจิตใจและคุณธรรม

 • ความหมายของวิเคราะห์,สังเคราะห์

..::ประวัติส่วนตัว::..

ชื่อ นางสาววนิดา วงศ์ประภาพร ชื่อเล่น ฝน


วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2533


ที่อยู่ 1/2 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000เบอร์โทรศัพท์ 086-8479887,038-786195
E-mail:fon3812@hotmail.com


การศึกษา: อนุบาล1-ป.6 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ ชลบุรี,

ม.1-ม.6 โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันอยู่คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

..::ความคาดหวังของรายวิชา::..

1.สามารถบอกความสำคัญของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศได้


2.สามารถวิเคราะห์เน้อหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


3.รู้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ


4.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น


5.รู้จักการทำ Blog


6.หวังจะได้ A ในรายวิชานี้